การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

"เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" 20 - 30 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์